mandag 21. januar 2013

Blir sett og hørt?


Noen tanker rundt hvordan vår effektive mediaverden fungerer og vår egen deltakelse i den sammenhengen.

I vår mer eller mindre moderne tid, hvor vi er på mange måter langt mer synlige så kan det virke som vi bør være langt mer påpasselige. Det var noe som jo under denne dramatiske gisseldramatikken i Algerie gjennom de siste dagene. Det vi til stadighet har blitt påminnet om er at en fra medias side har måtte være tilbakeholdende med informasjon om det som skjer for ikke å påvirke det som skjer på en negativ måte. Det en vel sier er at gisseltakerne igjennom sitt nettverk har ører. Gjennom ulike kanaler, ikke minst gjennom Internett kan påvirke utfallet.

Gjennom vår moderne teknologiske hverdag, med all verdens ulike former for sosiale kanaler kan enkel uttalelser i mange tilfeller få store overskrifter. Ikke minst har vi opplevd flere tilfeller i media gjennom de siste årene. Flere tilfeller av mer eller mindre private uttalelser og tekstmeldinger fra enkeltpersoner har jo blitt til fete overskrifter i media, og bidratt til at enkelte har mistet jobben sin.  Vi har jo mer enn engang sett at uttaleser på twitter har bidratt til sterke reaksjoner. Sammenhengen i hvordan en har uttrykt seg i ulike situasjoner har fått fete overskrifter og skapt sterke reaksjoner.

Ikke minst gjennom ulike nettverk av ulike grupper, har de som følger med å fanger opp det som blir uttalt eller gitt til kjenne. På et øyeblikk har slike ting sprett seg i løpet av kort tid verden over.  Gjennom sine nettverk for enkelte grupper så har de kontakter som kan fange dette opp, uavhengig av språk. Plutselig er en enkelt uttalelse som i eventyret blitt til ”fem høns” og gått utover alle grenser.

Dette er jo noe vi har i løpet av de senere å fått oppleve i større grad enn noen ganger før. Nå kan en vel si at det er jo litt avhengig av i hvilken samfunnsmessig sammenheng en er i. Derimot ikke nødvendigvis. Det har jo hendt at en lokal uttalelse eller meningsytring har fra å være ganske lokal i et sosialt medium har vokst ut av det lokale nettverket, og har blitt en regional tema for så bli nasjonal og også fått internasjonale forgreninger i løpet av kort tid.

Det er ikke uvanlig at slike episoder får dimisjoner langt utover det vi greier å fatte, selv om vi i har ganske god innsikt i hva som skjer normalt.  Vi har jo mer underholdende ting som sprer seg fort, slik som ”tabbe seg ut” hendelser via eksempelvis YouTube får fort bein å gå på. I mange tilfeller er det jo gjort for å bli sprett, andre ganger mindre bevisst. Det er jo også slik at i bestemte miljøer så bruker en akkurat YouTube for å spre sitt budskap for å nå ut til andre. Som ren informasjon og propaganda.

Jeg husker for mange år siden, da vi ikke hadde et sosial nettsamfunn slik som facebook, men vi hadde mange andre, sosiale samfunn etablert på Internett. Hvor det ble etablert mindre samfunn med en felles plattform, da ofte i et anonymt modus, men hvor en i mange tilfeller hadde kunnskap om hverandre privat, utenfor dette samfunnet, mens en i stor grad bevarte den form for anonymitet utad ved hjelp av nick. I dette samfunnet som en kan på mange tilfeller kunne kalle det, så kunne enkelte uttalelser eller ytringer leve i et slikt samfunn gjennom år. Uttalelser eller ytringer som ble på mange måter knyttet til enkeltpersoner på en negativ måte.   I mange tilfeller bygd på misforståelser eller tolkninger som hadde lite med virkeligheten å gjøre. Derimot som kunne få uante dimisjoner for enkelt personer. Deres identitet ble så knyttet til slike meningsytringer og ofte på en negativ måte bli et bilde på deres personlighet.

Nå var jo dette ofte noe som levde som en intern greie i disse lokale samfunnene  eller nettverket, i en enkelt gruppe og nok var noe som ikke var særlig kjent utenfor dette miljøet. Samtidig så er det ikke helt uaktuelt å betrakte et slikt miljø, og hvordan det i gitte situasjoner fungerer. Spesielt får slike negative utsalg. Dette er noe vi ser jo skjer i andre, større sammenhenger og betrakter vi eksempelvis de siste dagers hendelse i Algerie så er jo de handlinger som gisseltakerne forfektet og forfekter snakk om holdninger og oppfantinger, de har til en gruppe mennesker. En oppfatning som gir slike utslag som vi har vært vitne til.

På samme måte var det også en oppfatning som ble dannet i den sosiale samfunnet i denne lille gruppen av mennesker, som for flere ble en generell oppfatning av enkelt menneske, og resulterte i en form for forfølgelse og det dannet seg en gruppe for og en imot disse holdningene og oppfatningene.

En kan jo si at vel dette var noe som skjedde i en uskyldig gruppe og var jo vel bare en sosial lekegrind uten rot i vår virkelige verden. Vel, det er jo en måte å se på det, men vi finner jo akkurat de samme mekanismene og ofte også utvikling av noe som  skalerer og får uante dimisjoner. Bygd på oppfatninger av menneskegrupper som er stigmatiserte med bakgrunn i en bestemt tolkning og oppfatning. Som i sin opprinnelse har sin bakgrunn i en stadig voksende holdning fra langt, langt tilbake i tid, under helt andre omstendigheter og forhold.

Det er jo også noe vi møter i vår hverdag,  holdinger og oppfatninger som skaper motsetninger og konflikter, om de nødvendigvis ikke medfører terrorhandlinger som kan konfliktene være så sterke at forsoning lar seg vanskelig opprette. Konflikten og de negative holdningene og motsetningene har fått et varig grep. Andre steder og deler av verden blir motsetningene og konfliktene så store at de resulterer i gisselhandlinger og terror.

Handlinger som vi jo ser også har støtte i vårt eget land av enkelte tilsvarende grupperinger. Sammen var jo tilfelle under andre verdenskrig, det var jo nordmenn som fullt ut støttet Hitlers holdninger og oppfatninger og gikk inn i deres maktovertakelse med åpne øyne og videreførte den politikken og ville følge et felles mål, slik Hitler ønsket og mange med han.

Sånn sett er det jo ikke noe nytt, det som kan hende er nytt, er hvor fort slike ting kan spres og bli dyrket over landegrensene og få tilslutning. Noe av det fikk vi jo kunnskap om gjennom hvordan en fikk innsikt i det miljøet som vel Breivik var en del av, eller fant sin støtte i. At om han rent handlingsmessig var alene om det han gjorde, så var hans holdninger om ideologi og begrunnelse for handlingene ikke noe han var alende om å forfekte.  Det har jo visst seg at han har og hadde mange med tilsvarende og tilnærmet like holdninger og oppfatninger. Mange av disse levere i beste velgående i ulike grupperinger på Internett, hvor en deler kunnskap og innsikt og forståelse for disse oppfatningene og meningene, og styrker seg gjennom et fellesskap.

Alle kan bli ubevisst brukt eller misbrukt eller styrke  fiendebildet men også vennebildet, sympatisør bildet og oppfatningen gjennom vår deltakelse i sosiale samfunn. På den måten bli hver for oss som aktuelle mål i den ene eller andre retningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar